Viết ứng dụng thông báo lên trình duyệt giống Facebook

Ứng dụng thông báo lên trình duyệt giống Facebook cung cấp cho người dùng các thông báo thời gian thực về các cập nhật, thông báo, tin tức và các thông báo khác. Điều này giúp người dùng cập nhật với các thông tin mới nhất mà không cần phải mở trang web.

Continue Reading

Viết chức năng tạo ảnh đại diện theo tên như Google với Javascript và PHP

Viết chức năng tạo ảnh đại diện theo tên như Google với Javascript và PHP là công việc khá phức tạp. Chúng ta cần sử dụng Javascript để lấy tên người dùng và PHP để tạo ra ảnh đại diện từ tên đó.

Continue Reading

Xây dựng chức năng đăng nhập và đăng ký với php và mysql

Xây dựng chức năng đăng nhập và đăng ký với PHP và MySQL là một trong những công việc cơ bản trong lập trình web. Nó cung cấp cho người dùng các tính năng đăng nhập và đăng ký bằng cách sử dụng các công cụ như PHP và MySQL.

Continue Reading

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tạo các số ngẫu nn trong C# là bằ cách sử dụng lớp Random. Lớp này cung cấp các phương thức để tạo ra các số ngẫu nhiên trong khoảng nào đó. Bạn có thể sử dụng phương thức Next() hoặc NextBytes() để tạo ra các số ngẫu nhiên.

Continue Reading