Viết ứng dụng thông báo lên trình duyệt giống Facebook

Ứng dụng thông báo lên trình duyệt giống Facebook cung cấp cho người dùng các thông báo thời gian thực về các cập nhật, thông báo, tin tức và các thông báo khác. Điều này giúp người dùng cập nhật với các thông tin mới nhất mà không cần phải mở trang web.

Continue Reading

Viết chức năng tạo ảnh đại diện theo tên như Google với Javascript và PHP

Viết chức năng tạo ảnh đại diện theo tên như Google với Javascript và PHP là công việc khá phức tạp. Chúng ta cần sử dụng Javascript để lấy tên người dùng và PHP để tạo ra ảnh đại diện từ tên đó.

Continue Reading

Cách tạo các số ngẫu nhiên (Random) trong C#

Cách tạo các số ngẫu nn trong C# là bằ cách sử dụng lớp Random. Lớp này cung cấp các phương thức để tạo ra các số ngẫu nhiên trong khoảng nào đó. Bạn có thể sử dụng phương thức Next() hoặc NextBytes() để tạo ra các số ngẫu nhiên.

Continue Reading

Tổng hợp những cách tạo phần mềm ứng dụng mới nhất

Tổng hợp những cách tạo phần mềm ứng dụng mới nhất cung cấp cho bạn những công cụ và các công nghệ để tạo ra các ứng dụng phức tạp và hiệu quả. Nó cũng giúp bạn tối ưu hóa các ứng dụng của mình và đảm bảo rằng chúng được cập nhật với các công nghệ mới nhất.

Continue Reading

Hướng dẫn từng bước lập trình web với Python

Hướng dẫn từng bước lập trình web với Python là một quá trình đơn giản. Bạn cần cài đặt Python, cài đặt môi trường lập trình web và tạo các tệp HTML, CSS và JavaScript. Sau đó, bạn có thể thực hiện các bước phức tạp hơn như tạo các trang web và ứng dụng web.

Continue Reading